foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szalony budzik - postrach każdego ucznia :-D

S T A T U T
MACIERZY SZKOLNEJ W RC

Artykuł I
Nazwa, siedziba i terytorialny zakres działania

Nazwa zrzeszenia:
                                                            Macierz
Szkolna w Republice Czeskiej – Matice školská v České republice,
o.s.
Macierz Szkolna jest zrzeszeniem obywatelskim [o.s. – občanské
sdružení] w rozumieniu ustawy nr 83/90 Dz.U.
Jej siedziba: 737 01 Czeski Cieszyn, ul. Komenskiego 4. Działa na
terytorium RC.
Zrzeszenie jest prawną kontynuatorką zrzeszenia „Macierz Szkolna w
Czechosłowacji” i jej poprzedniczki.
Artykuł II
Misja Macierzy Szkolnej w RC

Najwyższym posłannictwem Macierzy Szkolnej w RC jest wspieranie
szkolnictwa polskiego na terenie RC.
Macierz Szkolna realizuje swe cele poprzez:
1. Pomoc w wyposażaniu wszystkich szkół i przedszkoli z polskim
językiem nauczania.
2. Pomoc w wyposażaniu bibliotek uczniowskich i nauczycielskich.
3. Pomoc w organizowaniu szkolnych imprez kulturalnych, oświatowych,
sportowych i towarzyskich.
4. Pomoc w organizowaniu ekskursji i wycieczek szkolnych.
5. Organizowanie pozaszkolnej działalności uczniów wszystkich szkół
i przedszkoli z polskim językiem nauczania.
6. Współpracę z kierownictwami wszystkich szkół i przedszkoli z
polskim językiem nauczania.
7. Współpracę ze zrzeszeniami rodziców i przyjaciół szkół i
przedszkoli z czeskim, słowackim i innym językiem nauczania na
terytorium RC.
8. Współpracę z innymi zrzeszeniami, instytucjami,
przedsiębiorstwami oraz osobami prywatnymi na terytorium RC i poza
jego granicami, w szczególności w Polsce, obecnie lub w perspektywie
udzielającymi wsparcia szkolnictwu polskiemu w RC.
9. Wytwarzanie społecznych i edukacyjnych funduszy dla uczniów
narodowości polskiej w RC.
10.Zakładanie i prowadzenie szkół różnych typów (przedszkoli, szkół
podstawowych, średnich, językowych, muzycznych itp.)
11.Zakładanie i prowadzenie świetlic szkolnych, zielonych szkół,
bibliotek itp.
12.Prowadzenie punktów żywieniowych (szkolnych, przedszkolnych,
kuchni itp.)
13.Zakładanie i prowadzenie placówek kulturalnych i oświatowych.
14.Zakładanie i kierowanie zespołami artystycznymi.
15.Prowadzenie agencji kulturalnych.

Artykuł III
Członkostwo w Macierzy Szkolnej w RC (dalej MS), prawa i obowiązki
członków

1. Członkiem może stać się każda osoba, która ukończyła 18 rok życia
oraz pisemnie zgłosi chęć zostania członkiem MS i kierowania się jej
statutem.
2. Członka przyjmuje do zrzeszenia Koło MS, do którego wpłynęło
zgłoszenie osoby ubiegającej się o członkostwo.
Od odmownej decyzji Koła osobie ubiegającej się o członkostwo
przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego
Zgromadzenia, które musi odwołanie rozpatrzyć.
3. Członkostwo w MS ustaje poprzez:
a) doręczenie zarządowi Koła, którego członkiem jest osoba
wypowiadająca członkostwo, pisemnej deklaracji o wystąpieniu z MS,
b) niepłacenie składek członkowskich,
c) wykluczenie,
d) zgon.
Wykluczenie z MS możliwe jest tylko w przypadku osoby systematycznie
naruszającej powinności członkowskie oraz takiej, która w swym
działaniu poważnie wykroczyła przeciw zasadom niniejszego statutu.
O wykluczeniu członka decyduje Koło, którego wykluczana osoba jest
członkiem.
Przedtem należy wykluczanemu umożliwić złożenie wyjaśnień.
Decyzję w formie pisemnej Koło doręcza wykluczanej osobie do rąk
własnych. Od decyzji Koła o wykluczeniu członka przysługuje
wykluczanemu prawo odwołania się w terminie 1 miesiąca od doręczenia
decyzji do Walnego Zgromadzenia MS. Najbliższe Walne Zgromadzenie
musi odwołanie rozpatrzyć.
4. Członek ma przede wszystkim prawo:
a) do wybierania i bycia wybranym do wszystkich organów MS,
b) do korzystania z wszelkich uprawnień członkowskich w macierzystym
Kole, jak również w Kole, w którym wnosi składkę rodzicielską,
c) do czynnego partycypowania w działalności MS i jej organów, do
których został wybrany, jak równiez w działalności Koła
macierzystego,
d) do informacji o działaniach MS i jej organów,
e) do zwracania się z petycjami oraz wnioskami indywidualnymi i
grupowymi do wszystkich organów MS,
f) do korzystania z bazy materialnej i pozostałego mienia MS zgodnie
z zasadami określonymi przez MS.

5. Członek ma przede wszystkim obowiązek:
a) przestrzegać statutu MS,
b) sumiennie pełnić powierzone mu zadania i funkcje,
c) brać czynny udział w swoim macierzystym Kole oraz w organach MS,
do których został wybrany,
d) opłacać składki członkowskie.

6. Członkiem honorowym może na podstawie decyzji Walnego
Zgromadzenia zostać każda osoba, która w sposób szczególny
przyczyniła sie do rozwoju MS i szkolnictwa polskiego RC.
Wniosek o przyznanie członkostwa honorowego może podać organ MS.
Członek honorowy posiada te same prawa, co członek zwyczajny, oprócz
prawa do wybierania i bycia wybieranym do organów MS.
Członka honorowego nie dotyczą obowiązki członkowskie z Art. III /
5.

Artykuł IV
Struktura organizacyjna MS
Organami MS są:
A) Walne Zgromadzenie
B) Zarząd Główny
C) Główna Komisja Kontrolna
D) Koła.

A) Walne Zgromadzenie MS

1. Najwyższym organem jest Walne Zgromadzenie MS.
Zwyczajne oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MS zwoływane jest
przez Zarząd Główny.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz na 3 lata.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MS zwoływane jest na wniosek co
najmniej
dwóch Kół lub w trybie Art. IV / A / 2 oraz IV / C / 6.
Wnioskodawca
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obowiązany jest pisemnie
określić
przedmiot obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Główny obowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
w przeciągu 2 miesięcy od otrzymania pisemnego wniosku. Główna
Komisja
Kontrolna obowiązana jest zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do
2
miesięcy od stwierdzenia braku działalności Zarządu Głównego. Co
najmniej na
1 miesiąc przed zwyczajnym i na 14 dni przed nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniem organ zwołujący zawiadamia pisemnie Koła o miejscu i
czasie
odbywania się Walnego Zgromadzenia.
W Walnym Zgromadzeniu biorą udział delegaci Kół z prawem głosowania.
Liczba delegatów ustalona jest w ten sposób, że na każdych 20
członków Koła
przypada 1 delegat. Każde Koło ma prawo delegować co najmniej 2
delegatów.
Główna Komisja Kontrolna, wybrana na poprzednim Walnym Zgromadzeniu
MS, kontroluje przed otwarciem Walnego Zgromadzenia osobiste
upoważnienia
delegatów.
Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli
głosuje co
najmniej połowa obecnych delegatów.
Decyzje Walnego Zgromadzenia (uchwały i wybory) uznaje się za
przyjęte,
jeżeli na nie oddano większość głosów.
                                                
Delegaci głosują bezpośrednio, każdemu z nich przysługuje jeden
głos. Wybory
przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie może
określić
również inny sposób głosowania.
2. Walne Zgromadzenie decyduje o wszystkich podstawowych sprawach
MS.
Przede wszystkim:
a) przyjmuje do wiadomości lub odrzuca sprawozdanie z działalności
Zarządu
Głównego MS i Głównej Komisji Kontrolnej za ubiegły okres,
b) udziela albo odmawia Zarządowi Głównemu MS absolutorium ze
sprawowania
działalności Zarządu Głównego MS,
c) wybiera Zarząd Główny MS łącznie z 2 członkami rezerwowymi oraz
Główną Komisję Kontrolną łącznie z 1 członkiem rezerwowym,
d) zatwierdza budżet MS i zasady gospodarowania w następnej
kadencji,
e) ustala wysokość składek członkowskich Koła na działalność Zarządu
Głównego
MS,
f) rozwiązuje na wniosek Zarządu Głównego MS lub Głównej Komisji
Kontrolnej
Koła, których działalność systematycznie narusza niniejszy statut,
g) nadaje członkostwo honorowe,
h) rozstrzyga o wykonaniu uchwał i decyzji określonych w Art. IV / C
/ 6.
i) decyduje w sprawach określonych w Art. III / 2,3.
j) B) Zarząd Główny
1. Zarząd Główny MS jest organem wykonawczym uchwał Walnego
Zgromadzenia
MS.
2. Zarząd Główny MS w okresie między Walnymi Zgromadzeniami MS
decyduje o
wszystkich bieżących sprawach MS, z wyjątkiem spraw, które według
niniejszego
statutu należą do decyzyjnych uprawnień Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd Główny MS składa się z 11 członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie
na okres 3 lat.
4. Członkowie Zarządu Głównego MS wybierają spośród siebie prezesa,
jego zastępcę,
sekretarza, skarbnika, gospodarza i innych funkcjonariuszy.
W razie ustąpienia członka Zarządu Głównego MS, funkcję jego
przejmuje
członek rezerwowy, wymieniony na liście człoków rezrewowych.
5. Zarząd Główny MS zbiera się zależnie od potrzeby co najmniej raz
na dwa miesiące.
Posiedzenie Zarządu Głównego MS zwołuje jego prezes.
Prezes obowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu Głównego MS, o ile
zażądają
tego 3 jego członkowie, którzy zarazem przedłożą na piśmie program
zwołanego w ten sposób posiedzenia.
6. Zarząd Główny jest zdolny do podejmowania uchwał, o ile obecnych
jest co najmniej
6 jego członków.
Dla ważności uchwały wymagana jest ponad połowa głosów obecnych
członków
Zarządu Głównego MS. W przypadku równej liczby głosów decyduje
prezes.
7. Prezes sam bądź jego zastępca wraz z sekretarzem reprezentują MS
na zewnątrz. W jej imieniu podpisują wszelkie pisma.
8. Zarząd Główny MS może powoływać komisje i powoływać konsultantów.
 Komisje
są organami doradczymi, opiniującymi lub wykonawczymi. O
wewnętrznej strukturze
komisji decydują same komisje. Konsultant powoływany jest do zadań
nadzwyczajnych. Funkcję swoją wykonuje na podstawie przyznanego mu
pełnomocnictwa.
9. Zarząd Główny MS przedkłada Walnemu Zgromadzeniu MS sprawozdanie
ze swej
działalności, sprawozdanie skarbowe, ramowy plan działalności i
projekt budżetu na
przyszłą kadencję.

C) Główna Komisja Kontrolna
1. Główna Komisja Kontrolna pilnuje, by uchwały Zarządu Głównego
MS, Kół oraz ich
organów były zgodne z niniejszym statutem. Zarazem kontroluje
organizacyjną,
finansową i gospodarczą działalność wszystkich organów MS. W
konkretnym
przypadku obowiązana jest postępować zgodnie z Art. IV / A / 2.
2. Główna Komisja Kontrolna składa się z 5 członków wybranych
przez Walne
Zgromadzenie na okres 3 lat.
Członkowie Głównej Komisji Kontrolnej wybierają spośród siebie
przewodniczącego oraz ewentualnie innych funkcjonariuszy na okres 3
lat.
Szczegóły swej struktury wewnętrznej Główna Komisja Kontrolna
określa
samodzielnie.
Uchwała Głównej Komisji Kontrolnej jest przyjęta, o ile zagłosowała
na nią
większość jej członków.
Główna Komisja Kontrolna jest odpowiedzialna tylko wobec Walnego
Zgromadzenia MS.
3. Członkowie Głównej Komisji Kontrolnej mają prawo uczestniczenia w
każdym
posiedzeniu Zarządu Głównego MS z głosem doradczym.
Zarząd Główny MS obowiązany jest w terminie co najmniej 7 dni przed
swym
posiedzeniem poinformować Główną Komisję Kontrolną o czasie i
miejscu
odbywania się swego posiedzenia.
4. Główna Komisja Kontrolna obowiązana jest do przeprowadzenia
kontroli działalności
finansowej i gospodarczej Zarządu Głównego MS przynajmniej raz na
pół roku.
O wyniku kontroli sporządza protokół.
5. Główna Komisja Kontrolna ma prawo wstrzymać wykonanie uchwał i
postanowień
Zarządu Głównego MS.
Dalsze obowiązywanie wstrzymanych w ten sposób uchwał i postanowień
zależy
od decyzji najbliższego Walnego Zgromadzenia MS.
W przypadku wstrzymania uchwały lub postanowienia Zarząd Główny
obowiązany jest domagać się zwołania nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia MS.
6. Główna Komisja Kontrolna obowiązana jest na każdym Walnym
Zgromadzeniu MS
przedłożyć należyte sprawozdanie ze swej działalności oraz wynik
kontroli
działalności organizacyjnej, finansowej i gospodarczej Zarządu
Głównego MS.

D) Koła
1. MS rozwija swą działalność w podstawowych komórkach – Kołach.
2. Koło może zawiązać się na podstawie niniejszego statutu w
każdej miejscowości,
w której gotowość założenia Koła zgłosi przynajmniej 5 osób,
spełniających
warunki członkostwa według Art. III / 1.
Założenie Koła winni założyciele pisemnie oznajmić Zarządowi
Głównemu MS
w terminie 2 tygodni od założenia i podać nazwiska osób wybranych do
organów
Koła.
3. Koło na zewnątrz reprezentuje jego prezes, wybierany spomiędzy
członków Koła
na okres 1 roku.
Prezes odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem MS i Zarządem Głównym MS
za działalność administracyjną Koła. O działalności Koła podaje on
Zarządowi
Głównemu MS pisemne sprawozdanie raz w roku.
Wszystkie pisma wydane przez Koło podpisuje prezes i jeden członek
Koła.
4. Koło obowiązane jest wybrać spośród swych członków komisję
kontrolną. Komisja
kontrolna składa się z co najmniej 3 członków wybieranych na okres 1
roku.
Komisja kontrolna wybiera spośród siebie przewodniczącego.
Komisję kontrolną tworzy się dla kontroli działalności
organizacyjnej, finansowej
i majątkowej Koła. O swej działalności podaje pisemne sprawozdanie
Zarządowi Głównemu MS raz w roku. Przeprowadzone kontrole
rejestruje pisemnie.
O wynikach przeprowadzonych kontroli informuje pisemnie Główną
Komisję Kontrolną raz na rok.
5. Koło jest zdolne do podejmowania uchwał, gdy obecna jest ponad
połowa wszystkich członków Koła. Uchwała zostaje przyjęta, o ile
zagłosuje na nią większość obecnych
członków.
6. Koło przestaje istnieć w razie połączenia lub wystąpienia. O
rozwiązaniu Koła
decyduje zebranie członkowskie uchwałą. Uchwała o rozwiązaniu Koła
ma moc prawną, jeżeli przy głosowaniu obecna jest połowa członków
Koła i za rozwiązaniem głosuje co najmniej 2/3 obecnych członków.
W wypadku wygaśnięcia Koła, Główna Komisja Kontrolna do 30 dni
zaproponuje sposób likwidacji majątku MS. O sposobie likwidacji
majątku decyzję podejmuje Zarząd Główny do 60 dni od dnia otrzymania
projektu, zawierającego spis majątku.
O formach działania i szczegółowej strukturze wewnętrznej Koła
decyduje w ramach niniejszego statutu każde Koło samodzielnie.

Artykuł V
Osobowość prawna i zasady gospodarowania
1. Macierz Szkolna w RC ma osobowość prawną. Czynności prawne w
jej imieniu
wykonuje Zarząd Główny MS. Macierz Szkolna może niektóre ze swych
uprawnień
delegować w formie udzielania pisemnego pełnomocnictwa bezpośrednio
na Koła.
2. MS jako zrzeszenie obywatelskie jest organizacją nie obliczoną
na zysk. Prowadzi
działalność gospodarczą i samodzielnie gospodaruje swoim mieniem i
środkami
finansowymi. Wszelkie środki finansowe przeznacza na realizowanie
swej
działalności statutowej. Źródłem jej dochodów są przede wszystkim
dochody
z działalności gospodarczej, dary, dotacje, spadki i in.
3. W przypadku postanowienia Walnego Zgromadzenia MS o jej
rozwiązaniu, Walne
Zgromadzenie MS zdecyduje o sposobie likwidacji mienia. W tym celu
powoła
komisję likwidacyjną.

Artykuł VI
Postanowienia końcowe
1. Kwestie nieobjęte przez niniejszy statut rozstrzyga Walne
Zgromadzenie, zaś
między Walnymi Zgromadzeniami Zarząd Główny.
Interpretacje, zmiany i uzupełnienia statutu należą do wyłącznej
kompetencji
Walnego Zgromadzenia MS.
2. O rozwiązaniu MS decyduje Walne Zgromadzenie MS. Uchwała o
rozwiązaniu
MS ma moc prawną, jeżeli przy głosowaniu obecnych jest co najmniej
2/3
delegatów Kół, przy czym uchwała musi zapaść większością co najmniej
2/3
obecnych delegatów.
3. Statut został sporządzony w języku czeskim i polskim i obie
wersje mają
jednakową ważność.
W przypadku różnic w interpretacji obowiązuje wersja w języku
czeskim.

Copyright © 2021 Macierz Szkolna w Republice Czeskiej Rights Reserved.