foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szalony budzik - postrach każdego ucznia :-D

WŁADYSŁAW JOSIEK

(5.XII.1938 – 31.V.1997)

historyk, pedagog i działacz społeczno-narodowy

 

               PaedDr Władysław Josiek, CSc. był absolwentem polonistyki i historii Uniwersytetu w Ołomuńcu i od roku 1962 profesorem Polskiej Jedenastoletniej Szkoły Średniej (ówczesna nazwa późniejszego Gimnazjum) w Czeskim Cieszynie. Uzyskał z historii doktorat w Opolu w r. 1976, który w tymże roku nostryfikował; w 1983 uzyskał również tytuł kandydata nauk historycznych Czechosłowackiej Akademii Nauk.

                Jako profesor gimnazjum był również wychowawcą szanowanym i lubianym przez młodzież, gdyż na jej świadomości szczególnie mu zależało. Nie poprzestawał na tym: wyrósł na jednego z najlepszych znawców zaolziańskich dziejów. Jego wkład do poznania naszej historii największy jest w zakresie dziejów społecznych. Nikt lepiej od niego nie znał i nie opisał dawnych i współczesnych zaolziańskich organizacji. Niemniej, interesowało go wszystko, co dotyczy naszej ziemi, wszystkie sprawy i ludzie.

                Jako autor zaczynał od pogodnych satyr na własne środowisko gimnazjalne, lecz właściwy jego dorobek stanowią studia o organizacjach – młodzieżowych, sportowych, turystycznych, robotniczych, politycznych itp. – dalej z dziejów szkół na Zaolziu, polemiki w kwestiach narodowościowych, aż po napisane już w złym stanie zdrowia rozdziały do zbiorowej pracy o Zaolziu z r. 1997 pod red. D. Kadłubca: te o organizacjach społecznych oraz o życiu religijnym.

               Publikował w wydawnictwach historycznych w Polsce, najwięcej pisał jednak do wydawnictw miejscowych – „Zwrotu”, Kalendarzy Śląskich, Kalendarzy Ewangelickich czy też do publikacji Sekcji Historii Regionu ZG PZKO, której był wybitnym członkiem i przewodniczącym.

               Znany był jako prelegent, jeżdżący po Kołach PZKO z prelekcjami nt. Historii Śląska Cieszyńskiego. Jak wspomina D. Kadłubiec, „budził, uwrażliwiał na naszą przeszłość, byśmy sobie wyraźnie uświadomili, jacy byliśmy, a jacy jesteśmy”. Opinię tę trzeba odnosić szczególnie do lat 70. i 80., do czasów czechosłowackiej „normalizacji” po roku 1968, gdyż na te czasy głównie przypadło niedługie życie prof. Jośka, jednego z nielicznych, którzy nie ulegli szerzącej się apatii narodowościowej i społecznej.

              Toteż obok roli historyka i pedagoga podejmował się zadań działacza społeczno-narodowego, poczynając od swojego Koła PZKO Czeski Cieszyn Centrum, którego był członkiem Zarządu i przewodniczącym i w którym bywał inspiratorem wielu imprez Klubu Propozycji. Wielokrotnie wybierany był do Zarządu Głównego PZKO. W 1968, w okresie „Praskiej Wiosny” był jednym z organizatorów próby reaktywacji Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, co o mało nie przypłacił utratą stanowiska pedagoga.

               Po przełomie roku 1989 stanął w pierwszym szeregu działaczy, gotowych uchwycić szanse stworzone przez powrót do demokracji, a więc znów wśród organizatorów powrotu SMP – chociaż w końcu inicjatywę pozostawił innym. Przede wszystkim znalazł się wśród tych członków powstałej wówczas Rady Polaków, którzy zainicjowali powrót do idei Macierzy Szkolnej. Stał się też jednym z założycieli dzisiejszej Macierzy Szkolnej i do roku 1993 był jej pierwszym prezesem (potem wiceprezesem). Na porządku dziennym stanęła wówczas sprawa restytucji majątków przedwojennych organizacji polskich na Zaolziu. Należało to do jego specjalności, został więc jednym z głównych członków Komisji ds. Majątków, wyszukującej je po księgach wieczystych i sporządzających ich sposy, ze szczególnym uwzględnieniem największej z tych organizacji – Macierzy Szkolnej – a z kolei współredaktorem pism do władz, domagających się restytucji.

               Kilku aktów uznania doczekał jeszcze za życia: z okazji 30-lecia Sekcji Historii, w 1986 od Rady Miejskiej Czeskiego Cieszyna, w 1995 jako „Zasłużony dla kultury polskiej” od Ministerstwa Kultury RP. Podobne uznanie od Stowarzyszenia Wspólnota Polska otrzymał już pośmiertnie.                     

Copyright © 2021 Macierz Szkolna w Republice Czeskiej Rights Reserved.