foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szalony budzik - postrach każdego ucznia :-D

JUDr Józef Krygel

*10 maja 1943 - +14 maja 2007

                                        

       Urodził się w Suchej Średniej. Naukę szkolną, zaczętą w szkole ludowej w Suchej Dolnej, kontynuował w Gimnazjum orłowskim im. Juliusza Słowackiego, które absolwował w r. 1961. Było to jeszcze owo stare Gimnazjum na Obrokach, z taką dumą wspominane przez jego wychowanków. Podjętą jeszcze w klasie rolę kronikarza Józek Krygel kontynuował uczestnicząc ostatnio w komitecie przygotowującym upamiętnienie w r. 2009 stulecia założenia Gimnazjum.

       Studia podjęte na wydziale prawa uniwersytetu w Bratysławie ukończył w r. 1965 (w kilka lat później uzyskawszy tytuł naukowy JUDr). Z czasu studiów datuje się jego zaangażowanie w Skcji Akademickiej „Jedność”.

       Po praktyce prawniczej w latach 1965-68 w policji w Karwinie podjął pracę radcy prawnego na kopalniach – w zależności od skierowania były to kopalnie „Gabriela”, „Armada”, „9 Maja”, „Odra”, „Łazy”. Na tym urzędzie dał się szeroko poznać jako człowiek wielce uczynny, towarzyski, budzący zaufanie, skutecznie pomocny. Stąd odszedł na emeryturę w r. 2004. W jego przypadku oznaczało to dalsze służenie dojrzałą znajomością naszego zbiurokratyzowanego świata zaolziańskim organizacjom, do których zresztą zapisywał się przy pierwszej sposobności – jak SMP i PZKO.

       Żonaty był od 1968 roku z poznaną w Bratysławie absolwentką farmacji, p. Bożeną, która przez całe pożycie szła mu na rękę jego świadomemu patriotycznemu aktywizmowi.

Wychowali córkę i syna, doczekali się pięciorga wnuków. Ojcostwo wciągnęło go w członkostwo w Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Szkoły w Błędowicach, w którym powierzono mu funkcję prezesa Koła.

       Działalność dla dobra szkoły polskiej spowodowała, że stał się jednaym z pierwszych członków reaktywowanej Macierzy Szkolnej – i od jej początków w r. 1990 wchodził w skład wszystkich Zarządów Głównych, zazwyczaj w funkcji sekretarza, faktycznie zaś specjalisty od wszelkiej pomocy prawniczej, której to roli nie sposób przecenić.

       Agenda prawna Zarządu, jaką JUDr Józef Krygel prowadził, obejmowała przede wszystkim doradztwo i reprezentację w sprawach finansowych oraz związanych z administracją lokalną bądź rządową. Do niego należało sporządzanie umów, w szczególności związanych ze sprawą rekonstrukcji „Szkoły na Bagińcu”, a także np. opracowywanie wszystkich nowelizacji statutu. Działalność, a właściwie wpływy, JUDr Józefa Krygla przekraczały zresztą ramy Macierzy: wysuwał propozycje usprawnień w funkcjonowaniu różnych organizacji, bywał też mediatorem także w sprawach między zaolziańskimi stowarzyszeniami.

       Poza Macierzą Szkolną czynny był głównie w ruchu ewangelickim, tak prafialnym (na terenie Suchej Średniej), jak też ogólnocieszyńskim (udział np. w kolejnych Forach Inteligencji Ewangelickiej w Wiśle). Ponadto zawsze pociągała go rola kronikarza, a w ostatnich latach poszerzał ją o aktywność prelegencką i publicystyczną, na tematy takie jak problemy Polaków na Zaolziu, szkolnictwa zaolziańskiego, pamięć o ewangelickich tradycjach w tym szkolnictwie.

       Dla Macierzy Szkolnej w RC był osobą najchętniej wysyłaną w celu jej reprezentowania. Od kiedy ZG zdecydował się przystąpić do Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, JUDr Józef Krygel, jako osoba umiejąca się znaleźć zagranicą, był uczestnikiem większości EUWP-owskich konferencji – w Austrii, na Węgrzech we Francji, Włoszech, Litwie, Słowacji, nie wyłączając Polski. Był też osobą najwyżej wśród członków ZG uhonorowaną: otrzymał nie tylko Srebrny (w r. 2000), lecz także Złoty Krzyż Zasługi (w 2005) z rąk Prezydenta Rzeczy pospolitej Polskiej.

       Będąc w ostatnich latach życia prezesem komitetu orłowskiego, był inicjatorem podjęcia się przez ZG MS dzierżawy parceli, na której stało Gimnazjum um. Juliusza Słowackiego na Obrokach w Orłowej, roli inwestora oraz patronatu nad wzniesieniem pomnika na stulecie Gimnazjum w roku 2009.

       W r. 2005 zgodził się objąć funkcję prezesa Zarządu Głównego Macierzy Szkolnej. Na tym stanowisku, odpowiadającym jej autorytetowi, dopadła go nagle ciężka choroba, z której wyzwoliła go już tylko śmierć w dniu 14 maja 2007, tuż po 64. urodzinach. Pożegnaliśmy go w cztery dni później w kościele ewangelickim i na przykościelnym cmentarzu w jego rodzinnej Suchej Sredniej, w licznym towarzystwie przyjezdnych i delegacji z całego Śląska Cieszyńskiego, w tym delegacji Macierzy Ziemi Cieszyńskiej z jej sztandarem. O kondolencjach pamiętała Komisja Oświaty przy EUWP w Paryżu, Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Warszawie a także Kancelaria Prezydenta RP.

Copyright © 2021 Macierz Szkolna w Republice Czeskiej Rights Reserved.