foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szalony budzik - postrach każdego ucznia :-D

Dr Jan Pyszko

*14 kwietnia 1930 - +8. października 2009

    

       Lekarz pochodzący z Zaolzia, z Oldrzychowic, założyciel i działacz wielu organizacji, wielki patriota, kandydat na prezydenta Polski w 2005 roku.

     Ukończył Gimnazjum Polskie w Czeskim Cieszynie oraz studia medyczne na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu oraz na Uniwersytecie Bazylejskim w Szwajcarii, uzyskując specjalizację w chirurgii I i II stopnia oraz doktorat i habilitację Jego kariera zawodowa była bogata. W Ołomuńcu wybudował laboratorium chirurgii eksperymentalnej. W Szwajcarii, gdzie zamieszkał jako emigrant 1969 roku, założył prywatną klinikę. Był autorem 25 publikacji naukowych z zakresu medycyny. Zawsze interesował się sprawami Polski i Polonii. Stał się założycielem polsko-polonijnej partii politycznej Organizacja Narodu Polskiego–Liga Polska, z ramienia której kandydował w 2005 roku na prezydenta Rzeczypospolitej, a także prezesem Związku Organizacji Polskich w Szwajcarii, czołowym działaczem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Fundacji Słowa Polskiego dla Zaolzia i innych organizacji. Za swoją działalność został odznaczony wieloma orderami i odznaczeniami – m.in. Orderem „Polonia Semper Fidelis”, „Polonia Mater Nostra Est”, dwukrotnie medalem Senatu RP i medalem zasługi Zarządu Głównego Związku Harcerstwa Polskiego.

     O szczodrości Jana Pyszki przekonały się polskie organizacje na Zaolziu. Był fundatorem odnowy pomników i tablic pamiątkowych. Zafundował m.in. odnowę mogiły i wykonanie tablicy pamiątkowej, przypominającej polskich żołnierzy zamordowanych w Stonawie w wojnie czesko-polskiej w 1919 roku, tablicy pamiątkowej Józefa Piłsudskiego w Jabłonkowie oraz był fundatorem wybudowania Pomnika”Ślązaczki” pod Zamkiem w Cieszynie. Wydał też lub wspierał finansowo wydanie różnych publikacji związanych z Zaolziem, np. kolejne wydanie „Pamiętnika starego nauczyciela”, publikacje „Stonawa pamięta”, „Zaolzie” oraz periodyk „Zaolziański Biuletyn Informacyjny”.

     Nie zapomniał też o rodzinnych Oldrzychowicach. W roku 2006 sfinansował wykonanie tablicy z brązu, upamietniającej 100-lecie polskiej szkoły w swojej rodzinnej wiosce.

     Ostatnie lata najściślejsze kontakty zmarły utrzymywał z Zarządem Głównym Macierzy Szkolnej w RC. Jej prezes Jan Branny regularnie kontaktował się z Dr Janem Pyszką. Zmarły, pomimo ciężkiej choroby, do ostatnich chwil angażowal się w polskie sprawy, pomagał – rownież finansowo – Macierzy w przygotowaniu projektu do Unii Europejskiej na wybudowanie ośrodka na Bagińcu. Budynek ten w 1994 roku wydzierżawił Macierzy Szkolnej a w roku 2000 podarował. W roku 2007 po nieudanych próbach pozyskania inwestycji na wybudowanie ośrodka na Bagińcu opracowano projekt do Unii Europejskiej. W drugim podejściu z projektem do UE, po dokładniejszym opracowaniu w roku 2009, w spisanej umowie o zapożyczeniu gruntów, które po wybudowaniu parkingów, boiska, amfiteatru oraz placu zabaw bedą po pomiarach geodezyjnych zakreślone w mapach, mieliśmy wpisać prawa własności do Księgi Katastralnej. Niestety darczyńca zmarł 3 dni przed wydaniem pozwolenia terytorialnego, co na nieokreślony czas udaremniiło podanie projektu do UE.

     Dr Jan Pyszko został pochowany na cmentarzu w Binningen koło Bazylei w Szwajcarii.

Działacze organizacji zaolziańskich w dowód wdzięczności za jego szczodrość i przywiązanie do ojczyzny, przygotowali w dniu ... w kościele ap. Piotra i Pawła na Niwach w Cz. Cieszynie ekumeniczne nabożeństwo żałobne z udziałem, prócz rodziny zmarłego, przyjaciół i przedstawicieli wdzięcznych instytucji i organizacji. Nabożeństwo uświetnili Chór Nauczycieli Polskich i zespół „Oldrzychowice”. Przemówienie w imieniu organizacji społecznych wygłosił Jan Branny, homilię ks. prezes Bogusław Kokotek, ks. prof. Józef Budniak oraz reprezentant Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika „Ślązaczki”, pomnika, którego był fundatorem.

Copyright © 2021 Macierz Szkolna w Republice Czeskiej Rights Reserved.