foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szalony budzik - postrach każdego ucznia :-D

Regulamin i ordynacja wyborcza

XI Walnego Zgromadzenia Macierzy Szkolnej w RC

27 marca 2014

1. Walne Zgromadzenie odbędzie się 27 marca 2014 w salce Kongresu Polaków ul. Komenskiego 4 w Czeskim Cieszynie. Początek obrad ogodz. 16, przewidywany koniec o godz. 19.00.

2. Prawo głosowania posiada każdy delegat. Członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Kontrolnej biorą udział w Walnym Zgromadzeniu w charakterze delegatów.

3. Każdy delegat i gość ma prawo zabierania głosu w dyskusji. Czas wystąpienia dysku-syjnego nie powinien przekraczać 5 minut. Do dyskusji należy się zgłosić pisemnie do Prezydium Zgromadzenia. Czas powtórnego wystąpienia jest ograniczony do 3 min.

4. Każdy delegat może zgłosić pisemnie lub ustnie Komisjom Zgromadzenia propozycje i wnioski odnośnie do uchwał Walnego Zgromadzenia, listy kandydatów do Zarządu Głównego oraz innych ustaleń.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia są prawomocne przy obecności co najmniej połowy delegatów i zapadają zwykłą większością głosów.

Copyright © 2021 Macierz Szkolna w Republice Czeskiej Rights Reserved.