foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szalony budzik - postrach każdego ucznia :-D

PROJEKT UCHWAŁY

XI WALNEGO ZGROMADZENIA MACIERZY SZKOLNEJ W
REPUBLICE CZESKIEJ
Z DNIA 27 MARCA 2014

Walne Zgromadzenie:

A. Zatwierdza: 1. Referat sprawozdawczy ZG MS za lata 2011-2013
2. Sprawozdanie kasowe za lata 2011-2013
3. Sprawozdanie Głównej Komisji Kontrolnej
4. Wybranych kandydatów do ZG Macierzy Szkolnej
5. Wybranych kandydatów do Głównej Komisji Kontrolnej

B. Uchwala: 1. Program działania na lata 2014-2017
2. Budżet kasowy na rok 2014

C. Zobowiązuje: 1. Zarząd Główny - do ukonstytuowania się na pierwszym zebraniu
w terminie 14 dni od Walnego Zgromadzenia.
2. Główną Komisję Kontrolną - do ukonstytuowania się na pierwszym
Zebraniu w terminie 14 dni od Walnego Zgromadzenia.
3. Do realizacji uchwalonego programu działania w latach 2014-2017
4. Koła Macierzy - do podawania pisemnego sprawozdania z działalności
Zarządowi Głównemu za każdy rok szkolny z podaniem liczby
członków.
5. Członków Kół do regularnego corocznego płacenia składek członkow-
skich w wysokości 30.- Kcz od rodziny.
6. Organizowania raz w roku spotkania prezesów i skarbników Kół
Macierzy lub pisemnego informowania Zarządów Kół w celu ścisłej
współpracy oraz ujednolicenia prowadzenia księgowości.

D. Upoważnia: Zarząd Główny do podejmowania wszelkich działań w ramach swych
statutowych uprawnień w celu:

a. efektywnej ochrony bytu i wspierania wszystkich szkół i przedszkoli
na Zaolziu
b. do wszelkich działań w celu odzyskania rekompensaty za majątki
zabrane z lat międzywojennych i powojennych
c. do podjęcia niezbędnych kroków w celu wyjaśnienia spraw spadkowych po zmarłym MUDr Janie Pyszko w Szwajcarii z prawnym uregulowaniem kwestii potrzebnych przyległych gruntów do budowy ośrodka Macierzy na Bagińcu
d. współpracy z Komitetem budowy miejsca pamięci Gimnazjum w
Orłowej na Obrokach z tytułu inwestora i dzierżawcy parceli pod
budowę.

Copyright © 2021 Macierz Szkolna w Republice Czeskiej Rights Reserved.