foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szalony budzik - postrach każdego ucznia :-D

Protokół z

XI Walnego Zgromadzenia Macierzy Szkolnej w RC
27 marca 2014.

 

1. Obrady otwarła Eżbieta Wania – prowadząca całe zgromadzenie .
Prowadząca przywitała gości wg. listy obecności .

2. Program kulturalny – prezentację o życiu i twórczości J. Kubisza przedstawił zebranym dyrektor szkoły w Gnojniku mgr. Tadeusz Grycz.

3. Zatwierdzono :
- porządek obrad
- regulamin Walnego Zgromadzenia
- ordynację wyborczą

4. Wybrano:
- Protokolanta – Marię Przywara
- weryfikatora protokołu - Czesława Czerneka

5. Wybrano komisje:
- mandatowo-wyborczą w składzie – Jan Branny, Wiesław Sikora
- wnioskodawczą – Krzysztof Gąsiorowski, Władysław Łysek

6. Sprawozdanie weryfikatora z Walnego Zgromadzenia MS z 31.03.2011 – stwierdzono zgodność protokołu z rzeczywistością.

7. Referat sprawozdawczo-programowy zaprezentował prezes Andrzej Russ.
( patrz załącznik)

8. Sprawozdanie finansowe od 31.03.2011 do 31.12.2013 i budżet na rok 2014.
Przedstawiła skarbnik Jadwiga Sikora – patrz załącznik.

9. Sprawozdanie Głównej Komisji Kontrolnej – przedstawiła p. Renata Kisza – przewodnicząca GKK

10. Informacja Komisji Mandatowej – obecnych 22 delegatów.

11. Wystąpienie zaproszonych gości:
- wystąpiła p.prezes MZC Marta Kawulok oraz p.prezes TNP Barbara Smugała

12. Plan pracy – przedstawiła Elżbieta Wania – patrz załącznik.

13. Dyskusja nad sprawozdaniami i planem pracy oraz różne .
- pierwszy wystąpił prezes Andrzej Russ informując o zmianach w kodeksie cywilnym
- później rozwiązała się dyskusja na temat nowych przepisów „ Živnostenského úřadu" o sprzedaży alkoholu i żywności na imprezach macierzańskich

14. Przedstawienie kandydatów do Zarządu Głównego i GKK:
- Zarząd Główny - Zbigniew Bocek, Andrzej Russ, Maria Przywara, Elżbieta Wania, Krzysztof Gąsiorowski, Karol Baron, Lech Berek, Tadeusz Smugała, Jadwiga Sikora, Władysław Łysek, Janusz Wania,
- GKK – Renata Kisza, Karol Toboła, Dorota Oczadła, rezerwowy – Jan Toman

15. Wybory do ZG i GKK – przeprowadziła komisja wyborcza - przewodniczący Jan Branny

16. Przedstawienie wyników wyborów – ZG i GKK zostały większością głosów wybrane.
17. Podjęcie uchwały – propozycję uchwały przedstawiła komisja statutowa – uchwała została przyjęta przez delegatów
18. Zakończenie – zaproszenie do Dziupli na dyskusję kuluarową.

Zapisała: Maria Przywara

Copyright © 2021 Macierz Szkolna w Republice Czeskiej Rights Reserved.