foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szalony budzik - postrach każdego ucznia :-D

X Walne Zgromadzenie Macierzy Szkolnej

w dniu 31 marca 2011

 

 

Szanowni Państwo,  Szanowni Goście!

 

 

        Znów minęły trzy lata dzielące nas od ostatniego Walnego Zgromadzenia, tj. od 4 kwietnia 2008 roku,  lata, podczas których – w zeszłym roku – przekroczyliśmy 20 lat naszej własnej działalności, a także 90 od utworzenia  Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji i aż 125 od założenia naszej najstarszej poprzedniczki.

       Tyle już czasu trwa nasza tradycja jako opiekunki polskiego szkolnictwa na Zaolziu. W naszym wykonaniu jest to praca około organizowania pozaszkolnych zajęć dzieci i młodzieży, około podtrzymywania więzi językowej, kulturalnej i społecznej między pokoleniami, podtrzymywania pamięci  i tożsamości narodowej.  Przypominamy o historii naszej społeczności, mobilizujemy rodziców do wspierania placówek szkolnych, formujących ich dzieci.  Mam nadzieję, że w miarę naszych sił i obiektywnych możliwości godnie kontynuujemy przekazane nam przez historię zadanie, i że nasze Koła oraz Zarząd mogą czerpać dumę ze sposobu, w jaki spełniają swoje posłannictwo.

       Tak znaczną aktywność w ciągu dwudziestu lat, w której przecież istotny udział mają także kierownictwa szkół i przedszkoli, nie da się opisać w ciągu 20 minut. Postaram się natomiast choćby ogólnie i  statystycznie podsumować ostatnią trzyletnią kadencję Zarządu Głównego.

       Zarząd pracował w składzie jedenastoosobowym: prezesem byłem ja, wiceprezesem Zbigniew Bocek, sekretarzem Maria Przywara a skarbnikiem Jadwiga Sikora. Członkami Zarządu Głównego Elżbieta Wania, Karol Baron, Lech Berek, Krzysztof Gąsiorowski, Adam Wacławek, Renata Kotas i Janusz Wania. Ostatnio brał udział w zebraniach długoletni były członek ZG Andrzej Russ z słowem doradczym.

      W Głównej Komisji Kontrolnej pracowali: Renata Kisza, Karol Toboła i Bogdana Bajger.

Wspomnę przy okazji, że od reaktywacji, tj. od dwudziestu lat, w ZG czynni są do dziś dnia Elżbieta Wania, Lech Berek, Karol Baron, moja osoba i z małymi przerwami Maria Przywara i Andrzej Russ.

       Te minione trzy lata wypełniła nam codzienna i intensywna działalność realizująca zadania naszego stowarzyszenia. Żyliśmy życiem Kół, spełnialiśmy ich potrzeby, uczestniczyliśmy w ich akcjach i imprezach. A gdyby tak uwzględnić i podliczyć wszystko co robiliśmy razem z wszystkimi zaprzyjaźnionymi organizacjami, doliczylibyśmy się tych inicjatyw grubo ponad setkę.

       W wielkim skrócie było to 25 jubileuszy, 42 imprez macierzańskich i innych, 10 zebrań walnych i dorocznych różnych organizacji, 9 konferencji, 70 innych uroczystości, festynów i spotkań, 13 spotkań w ramach EUWP, 9 prelekcji, około 50 zebrań Zarządu. Opracowaliśmy dziesiątki artykułów do prasy, daliśmy dziesiątki wywiadów do radia i telewizji, załatwiliśmy wiele tłumaczeń i korespondencji.

       Sam Zarząd organizuje corocznie Przegląd Recytacji Dzieci Przedszkolnych, Turniej Piłki Nożnej Polskich Szkół Podstawowych , Turniej Siatkówki Kół Macierzy był i Górski Wyścig Rowerowy na Baginiec, chociaż ten od roku 2009 musieliśmy zawiesić z przyczyn technicznych. Byliśmy inwestorem budowy pomnika na 100-lecie Gimnazjum w Orłowej na Obrokach, z tego tytułu że jesteśmy właścicielami działki pod pomnikiem. Nasza organizacja wsparła odbudowę pomnika Ślązaczki pod Zamkiem w Cieszynie. Macierz Szkolna jest  corocznie wspólnie z dyrekcjami szkół organizatorką Zjazdu Gwiaździstego i Igrzysk Lekkoatletycznych Polskich Szkół Podstawowych na Zaolziu.

       Wszystko to oczywiście na tle wielu akcji szkolnych i przedszkolnych. Koła Macierzy wspólnie z szkołą i przedszkolami organizują swoje jubileusze, festyny, przedstawienia, Dni Babci i Dni Dziadka itd. co jest powodem do dumy z żywotności naszej rodzimej tradycji.

       Jednak działalność Zarządu Głównego nie polega tylko na reprezentacji. Spoczywa ona na uczestnictwie i współdecydowaniu w ważnych sprawach lokalnych mających wymiar polityczny i dotyczący samego bytu naszej społeczności narodowej. Przykładem jest ochrona szkolnictwa narodowościowego, nieprzerwane starania o rekompensatę za majątki Macierzy z lat międzywojennych, ochrona praw polskiej mniejszości narodowej oraz uświadamianie większościowego społeczeństwa o naszej racji bytu.

       Zarząd Główny w związku z posiadaniem osobowości prawnej ponosi odpowiedzialność za całość organizacji, tzn. jak za siebie tak za Koła, za prowadzoną przez nie księgowość, rozliczanie grantów, zeznania podatkowe, finansowe wspieranie jubileuszy, prowadzenie spraw finansowych około imprez własnych i częściowo z tytułu współorganizatora, jak w  przypadku Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Hawierzowie czy 100-lecia Gimnazjum w Orłowej. Dlatego m.in. w wypadku zmian legislacyjnych w prowadzeniu księgowości organizujemy spotkania instruktażowe prezesów i skarbników Kół Macierzy.

       Tak jak dotychczas, wiele trudu poświęciliśmy Szkole na Bagińcu, tym razem jej projektowi jako rozbudowanej rekonstrukcji, przy czym moglibyśmy liczyć na pomoc ze strony Unii Europejskiej. Cel ten był bliski, kiedy w 2009 roku zmarł darczyńca Szkoły, dr Jan Pyszko. Jego śmierć uniemożliwiła otrzymanie pozwolenia terytorialnego (uzemniho rozhodnuti) i tym samym pozwolenia na budowę, niezbędnego do wysłania projektu  do Unii Europejskiej. W dokumentach o zapożyczeniu gruntów pod parkingi, boisko, plac zabaw, które po zagospodarowaniu miały być zapisane w urzędzie katastralnym zabrakło zdania o ewentualności na wypadek śmierci. Z powodu przedwczesnej śmierci dokumenty te utraciły ważność. Odtąd trwa mozolne zabieganie o wypełnienie intencji dr. Pyszki przez spadkobierczynię – jego córkę mieszkającą w Szwajcarii – poprzez szwajcarską kancelarię notarialną, z tłumaczeniem wszystkich dokumentów na język niemiecki.

       Zarząd Główny Macierzy Szkolnej jest członkiem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych a mnie uczyniono członkiem jej Rady Prezesów a także członkiem Komisji Statutowej tej organizacji. To również w ramach EUWP należy nasza organizacja do Polskich Macierzy Szkolnych w Europie. Uczestniczymy  w ramach możliwości w ich obradach oraz informujemy formą referatów o naszej działalności.

       Byliśmy zapraszani i serdecznie przyjmowani na zebraniach, zjazdach, imprezach i akcjach naszej siostrzanej Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie oraz w Kole MZC w Olsztynie. W czasie bytności w tych organizacjach wygłosiliśmy referaty o historii Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji z okazji jej 90-lecia, o obecnym stanie Macierzy po reaktywacji oraz o sytuacji  społeczności polskiej na Zaolziu.  Prelekcji było więcej,  np. w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, na Zamku w Olsztynie, Działdowie, Ostródzie, w cieszyńskim Ratuszu, Muzeum Ustrońskim, w Teatrze Cieszyńskim na 125-leciu obchodzonym przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej i ostatnio w czasie naszego potrójnego jubileuszu urządzonego w teatrze czeskocieszyńskim.

       Współpracujemy w ramach Kongresu Polaków. Otrzymaliśmy stąd wiele pomocy, za co tu dziękujemy prezesowi Józefowi Szymeczkowi oraz sekretariatowi. Na tym gruncie  współpracujemy też głównie z TNP, PZKO, Beskidem Śląskim oraz PCP. Inna rzecz, że nie wyobrażamy sobie naszej działalności bez sponsorów, którzy wspierają nasze działania, jak Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Warszawie, Fa Walmark, Huta Trzyniecka, Autoserwis Czudek, Fortissimo, Pro North, Apteka Trzyniec, Fa Swabud Pana Swakonia. Lecz bodajże największym naszym oparciem moralnym i materialnym jest Konsulat Generalny RP w Ostrawie.  Dzięki takim sponsorom mogliśmy m.in. wydać porządny biuletyn rocznicowy.

       Głębokie ukłony składam wszystkim darczyńcom, bezinteresownym współpracownikom z Zarządu Głównego  Macierzy Szkolnej, wszystkim działaczom w Kołach Macierzy, sympatykom i organizacjom, które pomagały i pomagają w naszym wspólnym działaniu.

 

       Nasza działalność nie uszła uwadze publiczności i za nasze dokonania zostaliśmy uhonorowani:

 

kilkoma medalami Państwowymi

nagrodą Wojciecha Korfantego decyzją Kapituły Związku Górnośląskiego

medalem Pawła Stalmacha

honorowym członkostwem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

Srebrnym Medalem Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie

medalem EUWP „Za wybitne zasługi dla Polonii europejskiej”

Medalem 1200-lecia Cieszyna

oraz kilkoma dyplomami i listam gratulacyjnymi.

 

       Natomiast czas mojej służby na na stanowiskach w Zarządzie Głównym Macierzy przez całe dwudziestolecie od dnia reaktywacji w roku 1990 pora zakończyć. Nie podałem swojego nazwiska do kandydatów do nowego Zarządu. Pozostanę jednak zawsze w pobliżu i będę służył radą i pomocą jak mi zdrowie pozwoli. Po prostu jako ktoś, kto był przy narodzinach reaktywowanej Macierzy i poświęcił jej tak dużą część swego życia, pozostanę jej wierny.

       Życzę nowemu Zarządowi wiele sukcesów w tej nadzwyczaj potrzebnej misji ochrony naszego polskiego szkolnictwa na Zaolziu.

Copyright © 2021 Macierz Szkolna w Republice Czeskiej Rights Reserved.