foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szalony budzik - postrach każdego ucznia :-D

Pokyny k zapsání Organizační skupiny MŠ jako pobočného spolku

Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „rejstříkový zákon“) a ve smyslu § 229 odst. 1 občanského zákoníku musí být každý pobočný spolek (organizační jednotka Matice školské jako hlavního spolku) veden ve spolkovém rejstříku. Náležitosti zápisu jsou upraveny v § 11 až 22 rejstříkového zákona, skutečnosti zapisované do spolkového rejstříku jsou stanoveny závazně v § 25 až 29 tohoto zákona.

Návrh zápisu pobočného spolku předkládá rejstříkovému soudu podle § 26 odst. 2 rejstříkového zákona hlavní spolek = Hlavní výbor MŠ. Aby mohl být zpracován návrh zápisu, pobočný spolek doručí Hlavnímu výboru MŠ tyto základní dokumenty:

$11.       Usnesení o návrhu na přeměnu Organizační skupiny MŠ

$12.       Dokument osvědčující umístnění sídla

$13.       Čestné prohlášení člena statutárního orgánu

$14.       Čestná prohlášení členů kontrolního orgánu

Všechny výše jmenované dokumenty musí být předkládány v originále nebo ověřené kopii. U některých dokumentů, jak je uvedeno dále, je nutné mít rovněž úředně ověřené podpisy. Při ověřování podpisů trvejte na bezplatném ověření podpisu podle zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. § 8 odst. 4, Sazebník – osvobození od správních poplatků pro občanská sdružení pod čís. 2 v Položce č. 4 a 5.

$11.       Dokument č. 1. - Usnesení o návrhu na přeměnu Organizační skupiny MŠ

 

Toto usnesení je třeba schválit na schůzi Organizační skupiny a následně s dalšími přílohami  (dok. č. 2,3,4 a prezenční  listiny ) doručit Hlavnímu výboru MŠ.

2.  Dokument č. 2 – Osvědčení o umístnění sídla pobočného spolku

Pokud je sídlo pobočného spolku v pronajatém objektu, je nutné předložit úředně ověřenou kopii nájemní smlouvy. Je-li sídlo v domě nebo bytové jednotce funkcionáře MŠ je nutný souhlas vlastníka nemovitosti s umístněním sídla. Souhlas vlastníka nemovitosti s umístněním sídla pobočného spolku, tedy jeho podpis, musí být úředně ověřen a nesmí být starší 3 měsíců. (příklad osvědčení – viz níže).

Pokud bude sídlo pobočného spolku umístěno v budově školského zařízení, vydává obvykle souhlas odbor školství příslušné obce nebo kraje po projednání v radě obce nebo radě kraje, záležitost je nutno projednat se zřizovatelem školského zařízení.

3.   Dokument č. 3 a 4 - Čestná prohlášení členů statutárního a kontrolního orgánu


Dalšími dokumenty jsou čestná prohlášení členů statutárního a kontrolního orgánu pobočného spolku o způsobilosti k výkonu funkce podle § 152 odst. 2 (svéprávnost) a § 153 (insolventnost) občanského zákoníku, kterým je výslovně vyjádřen souhlas člena orgánu se zápisem své osoby ve spolkovém rejstříku (viz § 12 rejstříkového zákona). Rovněž podpis tohoto dokumentu musí být úředně ověřen. (příklad čestného prohlášení – viz níže).Čestné prohlášení

člena statutárního orgánu Matice školské, pobočný spolek,  o způsobilosti k zastávání funkce podle § 152 a § 153 občanského zákoníku

Já, …………………………………(jméno a příjmení, event.. titul), nar. …………………… v ……………………..,rodné číslo …………………., bytem ……………………………………………….(přesná adresa), PSČ …………………..

prohlašuji, že jsem ve smyslu § 152 odst. 2 a 153 občanského zákoníku plně svéprávný (svéprávná) a nebyl mi osvědčen úpadek. Současně prohlašuji, že ve smyslu § 12 zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících souhlasím se zapsáním mé osoby do spolkového rejstříku

V ………………………… dne ………………………….

                                                                                              …………………………………………

                                                                                                                Podpis

                                                                                  (podpis musí být úředně ověřen)

(razítko úředního ověření podpisu)

 

 

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku

__________________________________________________________________________________

My,

František Smělý, narozen 1. 1. 1970, bytem Upřímná 1, 007 00 Smělín

a

Františka Smělá, narozena 1. 1. 1970, bytem Upřímná 1, 007 00 Smělín,

 
jako spoluvlastníci rodinného domu č. p. 1, nacházející se na parcele č. 120/1, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1020, v k. ú. Smělín, obec Smělín, vedeného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Smělín,

souhlasíme

s umístěním sídla „Macierz szkolna, pobočný spolek“ v naší výše uvedené nemovitosti.

Ve Smělíně 15. 7. 2014

…………………………………..                                                      ………………………………………

   František Smělý                                                                         Františka Smělá

(razítko úředního ověření podpisu)

Copyright © 2021 Macierz Szkolna w Republice Czeskiej Rights Reserved.