foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szalony budzik - postrach każdego ucznia :-D

 

PROGRAM DZIAŁANIA

Zarządu Głównego Macierzy Szkolnej w RC kadencji 2008-2011

 

IX Walne Zgromadzenie Macierzy Szkolnej

w dniu 4 kwietnia 2008

uchwala następujący Program Działania w okresie 2008 – 2011

 

tj. wyznacza Zarządowi Głównemu następujace cele i kierunki działania

1. Ścisła współpraca z Kołami Macierzy Szkolnej szkół i przedszkoli poprzez zwołanie       mnimalnie raz w roku szkolnym wspólnego posiedzenia ZG z prezesami i skarbnikami Kół szkół i przedszkoli.

2. Pomoc szkołom i przedszkolom polskim w organizowaniu wolnego czasu młodzieży.

3. Pomoc szkołom i przedszkolom polskim w przygotowaniu imprez kulturalnych i oświatowych jak np. Festiwal Piosenki Dziecięcej. Zorganizowanie repryzy Festiwalu Piosenki Dziecięcej dla młodzieży szkolnej oraz Przeglądu Recytacji dzieci przedszkolnych.

4. Działania na rzecz rekonstrukcji budynku dawnej szkoły na Bagińcu.

5. Pomoc w przygotowaniu Igrzysk Lekkoatletycznych i Zjazdu Gwiazdzistego.

6. Organizacja tradycyjnych akcji – Turnieju Piłki Noznej Polskich Szkół Podstawowych, Górskiego Wyścigu Kolarskiego, siatkówki Kół Macierzy.

7. Działalność na rzecz odzyskania rekompensaty za majątki bezprawnie zabranych z lat międzywojennych przez reżym komunistyczny.

8. Udział w Komisji Szkolnej przy Kongresie Polaków oraz naradach i sympozjach poświęconych tematyce szkolnictwa polskiego i polskiej społeczności na Zaolziu.

9. Współpraca ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska w Warszawie i Bielsku.

10. Współpraca z Macierzą Ziemi Cieszyńskiej.

11. Nawiązanie współpracy z innymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze działania w kraju i za granicą, a także z samorządami gmin Powiatu Cieszyńskiego w Polsce.

12. Współpraca z Kongresem Polaków, ZG PZKO, Harcerstwem, TNP, Beskidem Śląskim i innymi organizacjami polskimi na Zaolziu.

13. Współpraca i współdziałanie z darczyńcami i sponsorami oraz dalsze ich pozyskiwanie.

14. Współpraca ze środowiskami twórczymi, artystami, przedstawicielami administracji państwowej, posłami i politykami.

15. Pamięć o Zasłużonych macierzowcach.

16. Współpraca z Komisją budowy miejsca pamięci Gimnazjum w Orłowej na Obrokach w charakterze inwestora, dzierżawcy parceli pod budowę oraz patronującego uroczystości 100-lecia powstania tej placówki.

Copyright © 2021 Macierz Szkolna w Republice Czeskiej Rights Reserved.