foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szalony budzik - postrach każdego ucznia :-D

PROJEKT UCHWAŁY

WALNEGO ZGROMADZENIA MACIERZY SZKOLNEJ W REPUBLICE CZESKIEJ

Z DNIA 4 KWIETNIA 2008

Walne Zgromadzenie:

A Zatwierdza:

1) Referat sprawozdawczy ZG za lata 2005-2007

2) Sprawozdanie kasowe za lata 2005-2007

3) Sprawozdanie Głównej Komisji Kontrolnej

4) Wybranych kandydatów do ZG MS

5) Wybranych kandydatów do GKK

B Uchwala:

1) Program działania na lata 2008-2011.

2) Budżet kasowy na rok 2008.

3) Zobowiązuje KP do pomocy w sprawie uzyskania rekompensaty od RC za utracone majątki Macierzy.

C Zobowiązuje:

1) Zarząd Główny do ukonstytuowania się na pierwszym zebraniu w terminie 14 dni od Walnego Zgromadzenia.

2) Główną Komisję Kontroną do ukonstytuowania się na pierwszym zebraniu w terminie 14 dni od Walnego Zgromadzenia.

3) Do realizacji programu działania w latach 2008-2011.

4) Koła Macierzy do podawania pisemnego sprawozdania z działalności Zarządowi Głównemu za każdy rok szkolny do 31 pazdziernika oraz planu pracy na następny rok szkolny z podaniem ilości członków.

5) Koła Macierzy do regularnego corocznego płacenia składek członkowskich w wysokości 30,-Kcz od rodziny.

6.Organizowanie raz w roku spotkania prezesów i skarbników Kół Macierzy w celu ścisłej współpracy oraz ujednolicenia prowadzenia księgowości.

7.ZG MSz w RC do zorganizowania wspólnego posiedzenia z Zarządem Głównym TNP.

8.ZG MSz w RC do współpracy z Konzulatem Generalnym RP w Ostrawie.

9.Do wydelegowania przedstawiciela ZG MSz w RC do Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

10.W celu lepszego kontaktu pomiędzy Kołami MSz, Szkołami i Przedszkolami przeprowadzać 2 razy w roku spotkania robocze.

D. Upoważnia:

Zarząd Główny do podejmowania wszelkich działań w ramach swych statutowych uprawnień w celu:

a. efektywnej ochrony bytu i wspierania wszystkich szkół i przedszkoli na Zaolziu

b. do wszelkich działań w celu odzyskania rekompensaty za majątki zabrane z lat międzywojennych

c. do niezbędnych kroków w celu wybudowania ośrodka starej szkoły na Bagińcu oraz uporządkowania praw wykorzystania budynku z przyległy mi gruntami

d. Ściśle współpracować z Komitetem wybudowania miejsca pamięci pierwszego Gimnazjum w Orłowej na Obrokach, oraz w przygotowaniu uroczystości odsłonięcia pomnika na działce dzierżawionej przez ZG MS.

Copyright © 2021 Macierz Szkolna w Republice Czeskiej Rights Reserved.